Class QAbstractMessageHandler

java.lang.Object
io.qt.QtObject
io.qt.core.QObject
io.qt.xmlpatterns.QAbstractMessageHandler
All Implemented Interfaces:
QtObjectInterface, QtSignalBlockerInterface, QtSignalEmitterInterface, QtThreadAffineInterface

public abstract class QAbstractMessageHandler extends QObject

Callback interface for handling messages

Java wrapper for Qt class QAbstractMessageHandler